Integritetspolicy - GDPR/Miljöpolicy

Dataskyddsförordningen

Mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar rörande dig som kund hos oss.

Vi på Affes Trafikskola AB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss med och följer de lagar och regler i enlighet med den gällande Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen. 

Hur använder vi den data vi samlar in
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kund.

Vi kommer också att använda de inlämnade uppgifter vi har om dig för att administrera dina eventuella genomförda obligatoriska utbildningar såsom synintyg, introduktionsutbildning, mopedutbildning, riskutbildningar, provbokning samt vid kommunikation med Transportstyrelsen och Trafikverket.

Vi har ansvar för att uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga. För att uppfylla detta har samtliga våra datorer antivirusskydd och brandvägg samt backup genom IXX IT-partner AB. 

Affes Trafikskola AB varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga till tredje part, förutom till Transportstyrelsen och Trafikverket då detta i vissa fall krävs för att uppfylla våra avtal med dig som kund. De som har möjlighet och rätt att ta del av personuppgifterna hos oss på Affes Trafikskola AB är ett begränsat antal personer med särskild behörighet.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter 
Vi arbetar även med sociala medier (Instagram och Facebook) där elever fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi ber alltid om elevens godkännanden. Vill eleven inte finnas med i text eller bild respekteras naturligtvis detta. 

Vi sprider inte bilder utanför våra sociala medier, TV-skärmen på trafikskolan eller websidan (affes.se).  Vi tar inte ansvar om foton eller text sprids vidare av annan part eller på annat sätt.

 

De typer av data vi samlar in
Nödvändiga uppgifter vi samlar in för dessa ändamål inkluderar tex. ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress samt foto. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs i syfte med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

En begäran om registerutdrag eller avregistrering skall ske skriftligt via post samt vara undertecknad:
”Registrering”

Affes Trafikskola AB
Östergatan 59
262 31 ÄNGELHOLM

2018-06-01

 

Miljöpolicy

Affes Trafikskola – ditt klimatsmarta val   

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att i alla led arbeta för minsta möjliga miljöpåverkansamt skapa miljömedvetna trafikanter. Därför bedriver vi ett ständigt förbättringsarbete inom detta område. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav. 

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:

 •     Utbilda dig i ett körsätt som ger minsta möjliga utsläpp av farliga ämnen samt gör dig
      som förare medveten om körsättets betydelse för miljön så att du kan vara med och
      minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
 •     hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
 •     välja leverantörer och samarbetspartners där vi väger samman miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
 •     effektivisera vår energiförbrukning
 •     arbeta för en god resurshushållning

 

Miljömål

Våra miljömål är 

 • att vi skall köra med de mest miljövänliga bilarna som samtidigt motsvarar våra krav på säkerhet.
 • att 2020 ska användningen av förnyelsebara drivmedel uppgå till minst 50 procent.
 • att alltid köpa närodlade och ekologiska livsmedel till personalfika och kurser 
 • att vi köper produkter såsom bränsle, personal- och kursfika utan palmolja för att skydda regnskogarna.

 

Back to Top